LG D LED 60”, 60UJ_UHD_A, 60UJ_UHD_B, 60UJ_UHD_C, 60UJ_UHD_D,LG Inotek 17Y 60inch, LED Çubuk

LG D LED 60”

ÜRÜN KODU ( Orjinal )

60UJ_UHD_A – LG Inotek 17Y 60inch_A-Type_Rev0.0_160825 LED 559 (3 Adet)

60UJ_UHD_B – LG Inotek 17Y 60inch_B-Type_Rev0.0_160825 LED 560 (3 Adet)

60UJ_UHD_C – LG Inotek 17Y 60inch_C-Type_Rev0.0_160825 LED 561 (2 Adet)

60UJ_UHD_D – LG Inotek 17Y 60inch_D-Type_Rev0.0_160825 LED 562 (2 Adet)