Philips D LED 32”

Philips D LED 32” (LED 54)

Philips D LED 32”, YX-32042000-1C543, 320TT09 V5,32PHH4109,32PFL3138H,32PFK4109